Yamaha jog vino kickstart cover

USED oem kickstart cover for your yamaha jog, or vino. NOT for vertical jog.